graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Edukacja wczesnoszkolna dzieci

Niewielu rodziców wie, na czym polega edukacja wczesnoszkolna, że na każdym jej etapie mają prawo do diagnozowania i omówienia z nauczycielem osiągnięć rozwojowych swojego dziecka. Pozwala to na odpowiednio wczesne zareagowanie na wszelakie problemy młodego człowieka związane z jego kształceniem.

Nauka wczesnoszkolna przypada na okres największego i najszybszego kształtowania się psychiki oraz osobowości dziecka: od 4 do 10 roku życia. Głównym jej celem jest próba wspomagania i ewentualnego stymulowania harmonijnego rozwoju dziecka poprzez zaspakajanie jego potrzeb, zarówno rozwojowych, jak i intelektualnych, oraz stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju jego potencjalnych zdolności i zainteresowań. Innym dość ważnym przesłaniem jest także przygotowanie dziecka do nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych.

Edukacja wczesnoszkolna ma pokazać uczniowi ogólny obraz otaczającego go świata, który może być badany z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod. Organizacja pracy klasy nie powinna opierać się na klasycznej (45-ciominutowej) lekcji, a raczej winna być ściśle związana z aktywnością dzieci w danym przedziale wiekowym. Wydaje się, że optymalne warunki dla takiego poszerzania wiedzy stwarza dziś nauczanie zintegrowane.

Próbując scharakteryzować rzeczywistość i otaczający je świat, dziecko zaczyna odczuwać potrzebę wyrażania swoich doznań i przeżyć za pomocą systemu znaków języka mówionego, technik plastycznych, ekspresji ruchowej, muzycznej, stosunków wielkościowych, geometrycznych, ilościowych. Nauczyciel powinien tak organizować czas poświęcony na naukę, aby rozwijać wśród swoich uczniów aktywność percepcyjno-poznawczą z uwzględnieniem ich zainteresowań, różnorodnej potrzeby aktywacji i fizjologicznego stopnia zmęczenia grupy.