graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem?

Świadectwo szkolne jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez szkoły: podstawowe, licealne, technika, szkoły branżowe  itp., zaświadczającym o ukończeniu określonego poziomu nauczania lub danej klasy. Wystawiane jest za dany rok szkolny. Zawiera m.in. informacje osobowe ucznia, potwierdzenie (lub nie) otrzymania promocji do następnej klasy, spis przedmiotów wykładanych w danym roku wraz z osiągniętymi ocenami końcowymi. Ponadto świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły podstawowej potwierdza wykształcenie podstawowe, liceum, technikum i zdobyta matura – wykształcenie średnie.

 

Pozytywne oceny końcowe widniejące na świadectwie oznaczają, że uczeń zaliczył minimum programowe wymagane na danym etapie edukacji i otrzymał promocję do następnej klasy. Ocena niedostateczna z danego przedmiotu może oznaczać pozostanie w tej samej klasie na następny rok szkolny w celu powtórzenia, uzupełnienia i opanowania zaległego materiału dydaktycznego.

 

Uroczyste rozdanie świadectw szkolnych następuje w ostatnim dniu roku szkolnego. Czynności tej dokonuje najczęściej wychowawca klasy lub, w przypadku uczniów uzdolnionych, dyrektor szkoły. Wyróżniający się w nauce uczniowie, posiadający średnią ocen powyżej przeciętnej, otrzymują świadectwa z nadrukowaną wzdłuż świadectwa polską flagą (w postaci biało-czerwonego paska). Aby otrzymać takie świadectwo, należy spełnić następujące warunki: średnia arytmetyczna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych musi być równa lub wyższa niż 4,75, a ocena z zachowania musi być przynajmniej bardzo dobra. Nie trzeba być specjalnie uzdolnionym, aby osiągać tak wysokie oceny. Zdolności wynikające z charakteru są bardzo przydatne, ale nie najważniejsze. Osoby, które nie są szczególnie uzdolnione, też mają szansę na zdobycie takiego świadectwa.