graj dalej

logo

Regulamin serwisu PisuPisu.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem http://pisupisu.pl/regulamin


3. Właścicielem serwisu PisuPisu.pl (zwanym dalej także "Usługodawcą") jest firma:

SZLIFF Izabela Kanadys
http://szliff.pl
kontakt@matmag.pl
ul. Wróbla 24/1
02-736 Warszawa
NIP: 113-101-40-55


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności TUTAJ.


III. PRAWA AUTORSKIE

1. Materiały zawarte w serwisie PisuPisu.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Materiały w formacie PDF można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

3. W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach lub na stronach internetowych prosimy o kontakt.

4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych zadań i materiałów PDF oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://pisupisu.pl/regulamin


Regulamin usługi "Konto Premium"

1. Aby uzyskać dostęp do "Konta Premium" Użytkownik serwisu musi zarejestrować się w serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie http://pisupisu.pl/strefa-bez-reklam i dokonać płatności, korzystając z systemu płatności internetowych umieszczonego w serwisie PisuPisu.pl

2. "Konto Premium" aktywuje się w momencie dokonania płatności i jest aktywne przez 30, 90 lub 365 dni od dnia dokonania płatności.

3. Ponieważ dostęp do usługi "Konto Premium" przyporządkowany jest do konkretnego Użytkownika, aby korzystać z usługi Użytkownik musi być zalogowany w serwisie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://pisupisu.pl/regulamin

REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.

FAKTURY VAT

1. Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie usług oferowanych w PisuPisu.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.

REKLAMACJE

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu PisuPisu.pl podany na początku regulaminu, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu PisuPisu.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.